Коучинг Мастерклас – Coaching Supervision and Mentoring Masterclass Skopje

Coaching Supervision Mentoring Skopje
Get more information here

Започнува Нова Група

0
0
0
Weeks
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
 • за професионалци за личен, извршен и тимски коучинг и за оние, ангажирани во индивидуален коучинг
 • исто така идеални за лидери и менаџери кои сакаат да ги преземат своите лидерски вештини на следното ниво со додавање на коучинг  вештини, техники и модели, на нивниот опсег за професионални вештини.
  • Мастер-класите ви нудат можност да уживате и во дополнителната придобивка од месечна коучинг сесија за која било тема што ве засега.

Executive Coaching and Leadership Program and Masterclass

with Noble Manhattan Coaching

October 31 – November 1 -2 -3, Skopje 2019

four people in a group coaching session

Coaching Supervision and Mentoring Masterclass Skopje

Супервизираните Коучинг Мастер Часови, понудени ексклузивно преку Noble Manhattan Coaching, нудат групна супервизија и се одвиваат во  средина на учење која придонесува и им овоаможува на партиципантите да развијат извршен и тимски мастер/коучинг вештини со индивидуално темпо.

Они ја реплицираат актуелната структура и процесот на вистинскиот животен коучинг за индивидуални придобивки, ефикасна тимска соработка, исполнување на цели и решавање проблеми.

За да се воспостави добра претстава на вистинска коучинг релација часовите се организирани на 10 дневен временски период циклус, еднаш во месецот во период од 365 денови.

Од оваа сеопфатна програма за тренинг, менторство и процес на учење бенефит ќе имате и лично и професионално.

Get more information here

Супервизираникте коучинг часови са програма за сертификација и се организирани на 10 дневен временски период циклус, еднаш во месецот во период од 365 денови.

 • По завршувањето на 10 месечни модули за обука лице-в-лице во рок од 12 месеци, успешните учесници добиваат Certificate in Applied Coaching и стануваат сертифициран коуч Noble Manhattan Certified Coach.

 • Бројот на членови е ограничен на најмногу 12
 • Побарувачката е голема, а часовите се пополнуваат брзо, затоа препорачуваме да се најавите денес.
 • Мастеркласот за коучинг, преку сеопфатното ниво на супервизија, обука и менторство, стриктно го спазува етичкиот кодекс на професијата коучинг како што е наведено во Меѓународниот Орган за Професионален Коучинг и Ментроство (IAPC&M) и Меѓународната Коучинг Федерација (ICF)

КОГА &  КАДЕ

Masterclass program with Coaching Supervision & Mentoring Skopje and Sofia

Мастеркласите во моментов работат во:

Софија – втора сабота на секој месец

Скопје – четврта сабота на секој месец

 • Скопје е централната локација каде што секој месец се собираат професионалци од голем број на околните држави, со цел да учествуваат во месечниот Мастерклас со супервизиjа. Запознајте се со врвни професионалци од Македонија, Косово, Бугарија, Албанија, Црна Гора, Србија, Босна и Грција и научете нови тренерски вештини

Супервизираните Мастер Часови развиваат практична коучинг експертиза во три главни области:

 • Зголемено разбирање и компетенции во индивидуален коучинг еден – на – еден.
 • Основни компетенции во широкиот спектар на извршен коучинг, базиран на професионалност, креативност и коучинг задоволство.
 • Поголемо разбирање за тоа што е потребно за да се зајакне продажбата и маркетингот, да се креираат нови производи, продирање во најиновативните успешни стратегии, развивање на поинтензивно “деловнo сетило”, вплотување во денешните мрежни системи и соработка со колегите со обид да се пишува, публицира, и тн.

Мастеркласот за коучинг со супервизија е намерно дизајниран да се развива во согласност со процесите на сеопфатен извршен коучиг и потребите на неговите групи за супервизија и менторство.

Групите формирани од мастеркласот за коучинг со супервизија се класифицирани како “полу-отворени“, што значи:

 • Учесниците се обврзуваат на 10-дневен циклус, после кој можат да се ангажираат и на дополнителен 5-дневен период толку често колку што им е потребно. Циклусот од 10 дена подразбира 1 ден месечно, во период од 365 дена. Датумите за обуки се договараат и се објавуваат благовремено.
 • Бројот на членови е ограничен на најмногу 15.
 • Членовите на групата заеднички договараат како ќе работаат и ги одредуваат правилата по кои ќе се управуваат процесите во групата. Дневната организација е насочена кон постојано подобрување на професионалниот развој за добивање на клучните компетенции за личен, извршен и тимски коучинг.

Оперативните принципи и правила може да се променат и еволуираат со тек на времето, во сограсност со:

 • Зрелоста на групата
 • Појавата на иновативни цели
 • Вклучувањето на нови членови
 • Карактерот на новопојавените работни модели
 • Други потреби за обуки за коучинг

Сите членови доброволно и заеднички ги делат одговорностите за управување на сесиите за менторство и супервизија, водени од искусни лидери. Ова може да вклучува и:

 • Одредување на работната локација
 • Истакнување на проблеми поврзани со супервизијата
 • Дефинирање и разрешување на овие проблеми преку отворено споделување на опции и предвидувања за идни проширувања и подобрувања
 • Совесно управување со процесите на групата во текот на денот
 • И целокупно модерирање и/или заеднички коучинг за подобрување на процесите во групата
Coaching Supervision Mentoring Skopje

Оперативните принципи на Коучинг Мастеркласот со Супервизија се базирани на опкружување во заедничка синергија на групно учење.

Групно учење кое вклучува длабока анализа и интеграција. Системскиот приод дозволува синхронизирана асимилација на групна работа на повеќе различни нивоа. И тако се креираат ефективни дијагностички и развојни алатки кои можат да:

 1. Повикаат и помогнат во разрешување на реални извршни или тимски коучинг проблеми предложени од учесниците,
 2. Препорачаат тактички опции кои можат да бидат применети во идната пракса на учесникот,
 3. Пренесат идни опции за сегашноста, со што му помагаат на учесникот во разјаснување на проблемот дефиниран во реалното извршно или тимско сценарио,
 4. Послужи како метафора за “тимско учење” помеѓу колегијалните односи и релации, обезбедувајќи увиди во оперативниот процес на Коучинг Мастеркласот со Супервизија и гарантирање на идна еволуција на курсот,
 5. Се применат групните супервизорски препораки за супервизија, менторство, тренинг и моделирање додека се разгледуваат иновативни опции
 6. и приоди за иднината на коучингот како професија, со цел развивање на најдобри практики во извршниот и тимскиот коучинг.

Групата за Коучинг Мастерклас со Супервизија е развиена со цел да послужи како “целина” од луцидно учење кое еволуира со тек на време.

Со други зборови, опкружување за тимски коучинг во кое истражувањето, моделирањето и личниот развој се остваруваат. Сеопфатниот колективен процес континуирано расте и се менува.

Ова опкружување за тимски коучинг обезбедува:

 • Проучување, едукација и осознавање на мудроста на различните пристапи и техники.
 • со цел да се дојде до најдобрите иновативни практики за извршен и тимски коучинг.
 • Изобилство на можности за супервизија на извршен и тимски коучинг, менторство и тренинг да се осигура професионалниот раст и развој на секој учесник поединечно.

Базирано на овие области на студии, Супервизираните Мастер Часови служат како “ мрежа на знаење “.

Внимателно менторирање на секој поединец има за цел да ги прошири своите коучинг вештини.

Преку пракса, повторување и моделирање, коучевите ги учат потребните практични и оперативни вештини, во кооперативна средина со своте соработници.

Учесниците уживaат во меѓусебните предизвици, запрашувајќи се за прифатените верувања.

И бенефитот од личниот развој, додека ги конфртонтираат меѓусебните различности со што се здобиваат со големо разбирање на индивидуалната различност.

Супервизираните Коучинг Мастер Часови применуваат повеќе апликации во стратешката примена на коучингот, без лимитирање на поединците или групите на користење на одреден теоретски концепт.

Секој ден ќе има период од денот посветен на разговор на некоја тешка етичка и морална дилема/ситуација поврзана со коучингот.

Ќе навлеземе длабоко и целосно во тешки теми како што се:

 • На некој кој посетува психо-терапија дали треба да му се дава коучинг?
 • Како се применува коучинг на некого што бил сексуално злоставуван?
 • Дали се применува коучинг на деца, и како?
 • Би ли требале воопшто да дадете коучинг на некого кој страда од клиничка депресија? 

Со ова им се овозможува на присутните на овој Мастерклас да станат подобри и попрофесионални коучеви.

Секој учесник кој е вклучен во личен, групен или извршен коучинг или консалтинг е одговорен за индивидуалниот процес на учење.

Кој вклучува:

 • Капацитет, брзина и содржина на индивидуалната работа.
 • Препорака за реални коучинг сценарија сооодветни на групната супервизија и менторство.
 • Разбирање на индивидуалните заклучоци донесени по супервизијата и менторските вежби.
 • Примена на систематскиот приод на програмата, соодветна на сеопфатната коучинг пракса.
 • Откривање на мноштво опции за развој на индивидуална коучинг пракса во извршни и тимски коучинг сценарија.

Го покануваме секој учесник целосно да се вклучи во последиците на неговите или нејзините увиди и комуникација.

Ова има за цел за сеопфатно изразување на потребите за индивидуален тренинг и професионални избори. Исто така, сакаме да го охрабриме секој учесник активно да се вклучи во сеопфатниот процес на програмата за “ко-менаџирање” со цел обезбедување на супериорен перформанс. Одговорностите на членовите се однесуваат на оперативните принципи препорачани од групниот ментор и/или супервизор и истовремено валидирани од секој член кој учествува во тимот.

ЗАБЕЛЕШКА: Коучинг Мастеркласот со Супервизија не е терапевтски програм. Учесниците се охрабруваат да си најдат соодветна средина за психолошка и/или лична поддршка.

За повеќе информации во врска со датумите на часовите и локацијата, или за да се регистрирате на следните слободни средби, ве молиме да се обратите на Noble Manhattan Europe-CE на  noble-manhattan@europe-ce.net, или можете да се јавите на  +359 876 426 929.

Get more information here

Супервизираниот коучинг мастерклас во Скопје и во Софија го олеснува

Катрин Прентис, АМК (IAPC&M)

Катрин е акредитиран мајстор Коуч, еден од првите во Источна Европа.

Таа е искусен животен и извршен коуч со 3000 часа со индивидуални и корпоративни клиенти.

Катрин е ментор-коуч, тренер, ко-креатор на предавачи и предавачи на вебинари и финален оценувач и фасцинантен говорник.

Additional Life time Coaching Support & Services

Coaching Support groups meet monthly in the major cities of many countries, such as the UK, Ireland, Poland, Macedonia, Romania, Bulgaria, Spain, Albania, Switzerland, Turkey, United States of America and are continuing development in more areas.

This is a great opportunity to meet other like minded people in your local area, to discuss coaching / coach training process, listen to speakers on personal and professional development topics and enjoy as a great social event and networking.

See also: Masterclass program with Coaching Supervision Mentoring Skopje and Sofia

Every month there are up to 5 live webinars that you can attend for FREE.

They are delivered in English and some in other local Languages (where available), hosted by Senior or Master Coaches, on topics related to  Life & Executive Coaching, Corporate Coaching, and offer live Question-and-Answer sessions for coaches.

See also: Masterclass program with Coaching Supervision Mentoring Skopje

This is designed for all Noble Manhattan students, Coaches and Associates to provide as much backup, help, care and support as you need. You will have access to hundreds of hours of downloadable teleclasses/webinars, past essays, helpful hints, details of support coaches.

As well as access to an online community, so you can join study groups and talk with other students/coaches worldwide.

International Coaching News is the largest online magazine on the planet.

It was created by leading figures in the coaching world. The magazine has been developed to aid everyone in all areas of coaching and personal development; provide essential information for any practicing or future coach. There are opportunities to interact with visitors and subscribers on general points of interest and suggestions.

International Coaching News is a quarterly online magazine, which caters to a person’s need for self-development.

ICN also delivers the latest news about the coaching world. This means that coaches, future coaches and subscribers receive regular updates. With ICN, a person will have the chance to read about different perspectives in coaching, how and why coaching is disparate from counseling and therapy, and the profit one can gain with coaching, not only as a way for personal development but also as a business advantage.

Coach Radio International specialize in all aspects of Coaching and Personal and Professional Development for both Practitioners and Patrons, and is available to anyone who wishes to listen to professional Coaches and Therapists and Practitioners talking about a large range of topics from Life and Corporate Coaching to Nero Linguistic Programming, Thought Field Therapy and many more.

You can have their own 1 hr show as often as you like on anything you like.

A worldwide platform that helps promote coaches across the world by providing a FREE directory of Coaches.

You can create your own profile that lists what areas you specialize in and how prospective clients can contact you.

The best business card is a book!

E-books for coaches is an publishing house that will publish and promote any white paper for students. In this way, it promotes the student-coach and makes them a published author.

The author of this initiative is Mr Gerard O’Donovan, the owner and founder Of Noble Manhattan Coaching.

Gerard has been at the forefront of the coaching industry for the last 15 years and has personally trained over 18000 men and women to be wonderful life coaches, executive coaches and corporate coaches.

His vision and quest to help coaches to be all that they can be, goes even further to assist them on the road to mastery within the profession, and to help them build a large sustainable and financially rewarding practice. This is why he wanted to create a site where coaches could easily access information that would be of huge interest and benefit to qualified coaches and student coaches alike.

Within this unique blog, you will come across thoughts and postings from the worlds’ leading thinkers. Topics such as paying off loans, debt consolidation in the financing, coaching, leadership, management, personal development and fulfillment are all at your fingertips.

The Coaching Blog has been rated in the top 20, out of 40 million coaching blogs in the world on the topics of coaching and personal development, and leadership.

You may submit your own articles to be posted on the blog. This way the blog will promote you as an author when your article is published.

This division provides advice for you on how to market yourself (niche marketing) and how to get your business started.

The IT department can also help design you a website.

See also: Masterclass program with Coaching Supervision Mentoring Skopje and Sofia

Why Coaching Works is a Lead Generation Site for Coaches and Students.

It provides ready made quality content that you may use to give away for free in order to help grow your own coaching practice.

‘Get Coaching Leads’, works hand in glove with ‘Why Coaching Works’.

It provides you the potential to gain clients.

When people download the content from Why Coaching Works, it notifies you of a potential client to contact.

The opportunity to participate in actual paid coaching contracts.

Companies that are looking for coaches often times contact Noble Manhattan for referrals.

Students can apply for these contracts like applying for a normal job.

Get more information here